Regulamin Sklepu - purella.pl

Regulamin Sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PURELLA
(dalej: „Regulamin”)

I.    INFORMACJE OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.purella.pl ( dalej: „Sklep”).
2.    Właścicielem i administratorem Sklepu jest Purella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000565049, NIP: 9512394917, REGON: 361898145, kapitał zakładowy 91 050,00 zł (dalej: „Sprzedawca”).

Dane kontaktowe Sprzedawcy to: adres email: sklep@purella.pl  numer telefonu: +48 22 430 03 30
 (koszt połączenia według taryfy operatora).

3.    Sklep oferuje następujące usługi drogą elektroniczną:
a.    zakup produktów z oferty Sklepu (dalej: „Produkty”),
b.    możliwość zapoznania się z poradami i przepisami kulinarnymi zamieszczonymi na stronach Sklepu.
c.    możliwość zapisania się do newslettera, zgodnie z jego regulaminem dostępnym na stronie głównej: www.purella.pl
d.    kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email oraz formularz kontaktowy dostępny w zakładce: https://purella.pl/kontakt
4.    W celu korzystania ze Sklepu, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, posiadające jedną z następujących przeglądarek internetowych z włączonym JavaScript.
5.    Przeglądanie zawartości Sklepu jak również założenie konta użytkownika w Sklepie jest nieodpłatne.

II.    ZAKPU PRODUKTÓW W SKLEPIE
1.    Osobami zakupującymi Produkty w Sklepie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa zdolność prawną, w tym zarówno przedsiębiorcy jako i osoby fizyczne działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Klienci”).
2.    Klienci będący osobami fizycznymi mogą korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych. W razie powzięcia informacji przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnia powyższego wymogu, Sprzedawca może uniemożliwić mu korzystanie ze Sklepu lub żądać przedstawienia stosownej zgody przedstawiciela ustawowego takiego Klienta.
3.    Zakupy Produktów w Sklepie są możliwe poprzez założone w Sklepie konto Klienta (dalej: „Konto”) lub w formie zakupów bez rejestracji.
4.    W celu dokonania zakupów bez rejestracji należy (po wyborze Produktów) dokonać akceptacji Regulaminu, podać następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, kontaktowy adres email, telefon kontaktowy (przekazywany kurierowi w celu uzgodnienia terminu dostawy) oraz podać sposób płatności i dostawy.
5.    Założenie Konta wymaga:
a.    Podania danych w postaci: adres dostawy, kontaktowy adres email, telefon kontaktowy (przekazywany kurierowi w celu uzgodnienia terminu dostawy),
b.    Wskazania nazwy Klienta oraz hasła,
c.    Wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu.
6.    Klient może w każdym momencie zmienić swoje dane osobowe lub usunąć Konto w ustawieniach Konta dostępnych po zalogowaniu się. Sklep umożliwia także wygenerowanie nowego hasła (w razie zapomnienia hasła) – poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres email wskazany podczas rejestracji Konta.
7.    Konto umożliwia:
a.    składanie zamówień na Produkty bez każdorazowego podawania danych osobowych (tj. po wyborze produktów oraz sposobu płatności i dostawy),
b.    podgląd do historii zamówień,
8.    W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wskazać numer NIP oraz nazwę firmy w formularzu zamówienia.
9.    Zamówienie na Produkty jest złożone po zamieszczeniu Produktów w koszyku i kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”.
10.    Zamówienie jest wiążące po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę” pod warunkiem, że Produktu jest opisany jako „dostępny”. W innych przypadkach zamówienie jest wiążące, jeżeli Sprzedawca potwierdzi dostępność Produktu i zaakceptuje zamówienie Klienta, zgodnie z punktem następnym.
11.    Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia w terminie do 72 godzin od jego otrzymania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres email Klienta. Potwierdzenie zawiera:
a.    podsumowanie zamówienia,
b.    informacje o prawach konsumenta związane z dokonywaniem zakupu na odległość,
c.    Informację o możliwości wypełnienia ankiety satysfakcji,
d.    Informacje o możliwości zapisania się do newslettera.
12.    Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w formie email (np. w celu potwierdzenia warunków dostawy albo poinformowania o opóźnieniu).
13.    Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli potwierdzenie dokonania płatności nie dotrze do niego w terminie 72  godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także, jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przesłanki anulacji zamówienia.
14.    Wszystkie ceny Produktów w Sklepie są podane w kwocie brutto. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, cena nie zawiera kosztów dostawy lub ubezpieczenia, które to koszy będą zawsze odrębnie wskazywane przez Sprzedawcę.
15.    Treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty, o ile wyraźnie tak nie wskazano (poprzez wyrażenie: „dostępny” w opisie Produktu). Pozostałe treści stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W takim wypadku zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę, która jest wiążąca przez 72 godziny od złożenia zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie potwierdzania przyjęcia zamówienia, wówczas oferta wygasa. Przesłanie potwierdzenia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem wiążącej Umowy.
16.    W razie wątpliwości, wyrażenie „dostępny” oznacza dostępność jednej sztuki Produktu. W celu sprawdzenia dostępności Produktu lub terminu dostawy, należy przesłać wiadomość na adres:
17.    Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. W szczególności rzeczywisty wygląd opakowań Produktów może różnić się od wyglądu na zdjęciach w Sklepie. Rzeczywisty wygląd Produktu może różnić się od zdjęć ze względu na parametry i ustawienia monitora/wyświetlacza urządzenia Klienta. W razie wątpliwości w tym zakresie możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email wskazany w punkcie poprzedzającym.
18.    Klient jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia przed jego wysłaniem przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w formie mailowej, wysyłając adres na adres mailowy: sklep@purella.pl. Zmiana polegająca na rezygnacji z określonych Produktów stanowi częściowe odstąpienie od Umowy, do którego Klient jest uprawniony wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie.

III.    PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1.    Dostępne metody płatności są wskazane na stronach Sklepu. Sprzedawca informuje, że wybrane metody płatności wymagają zawarcia odrębnej umowy z operatorem płatności (bankiem lub inną instytucją płatniczą). Jeżeli inaczej nie wynika z przepisów prawa, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wykonanie umowy na dokonanie płatności zawartej przez Klienta. W razie dokonywania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż waluta wskazana w Sklepie, w procesie płatności nastąpi przewalutowanie zgodnie z warunkami ustalonymi przez operatora płatności lub przez bank Klienta.
2.    Jeżeli formularz płatności jest wypełniany samodzielnie przez Klienta, Klient powinien w nim wskazać numer zamówienia – który jest wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (wysyłanym w formie email).
3.    W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z jakichkolwiek powodów (np. brak realizacji pełnej płatności, odstąpienie od umowy, podanie nieprawidłowych danych, niedostępność Produktu), Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klienta nie później niż w terminie 7 dni od momentu powzięcia informacji o jednej z powyższych przesłanek.
4.    Dostępne metody dostawy są wskazane na stronach Sklepu.
5.    Adres dostawy powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualna dostawa poza granicę RP jest możliwe wyłącznie za odrębną, indywidualną zgodą Sprzedawcy lub w przypadku, gdy Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronach internetowych Sklepu.
6.    Sprzedawca wskazuje termin dostawy na stronach Sklepu przy określonym Produkcie. Czas dostawy jest liczony od momentu, gdy Produkt jest gotowy do przesyłki (jest do data wskazana na stronach Sklepu przy Produkcie). Jeżeli inaczej nie wskazano, Sprzedawca przygotowuje Produkt do dostawy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pełnej ceny wynikającej z zamówienia od Klienta.
7.    Jeżeli dostawa jest opóźniona o więcej niż 5 dni roboczych, Klient może anulować zamówienie, a Sprzedawca w takim wypadku zwróci wszelkie koszty, w tym koszty dostawy. Nie ogranicza to praw konsumentów, który mają prawo do odstąpienia od umowy od momentu złożenia zamówienia do upływu 14 dni od daty dostawy Produktu, bez podawania przyczyny.
8.    Informacje o kosztach dostawy i kosztach poszczególnych metod płatności wskazane są na stronach Sklepu oraz w podsumowaniu wyświetlanym bezpośrednio przez złożeniem zamówienia.
9.    W przypadku zamieszczenia w zamówieniu większej ilości Produktów, co do których zostały wskazane różne terminy dostawy, zamówienie zostanie zrealizowane w całości (jedną przesyłką) w terminie najdłuższym (wskazanym w opisie tych Produktów).

IV.    ZWROTY PRODUKTÓW
1.    Prawo do zwrotu Produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje tylko Klientom nabywającym Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Konsumenci”).
2.    Konsument może zwrócić Produkt bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Zwrot następuje na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może być złożone w terminie 14 dni od dostawy Produktu. Konsument powinien w tym czasie co najmniej wysłać oświadczenie o odstąpieniu do Sprzedawcy. Oświadczenie powinno być wysłane na adres sklep@purella.pl Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia bezzwłocznie (najpóźniej w terminie 48 godzin od jego otrzymania).
3.    Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia. Aby dotrzymać tego terminu, wystarczy przed jego upływem wysłać Produkt do Sprzedawcy. Produkt powinien być zwrócony na następujący adres: Green Logistics, 14, Łubińska, 05-532 Łubna
4.     Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu. Sprzedawca zaleca stosowanie sposobów zabezpieczenia takich samych jak w przypadku wysyłki do Konsumenta.
5.    Konsument ponosi bezpośrednie koszy zwrotu Produktu.
6.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamawiania Produktów, które są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
7.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W razie wątpliwości przyjmuje się, że zwrotowi nie podlegają Produkty spożywcze dostępne w Sklepie, po otworzeniu przez Konsumenta opakowania jednostkowego (którego otwarcie daje bezpośredni dostęp do Produktu). Otwarcie opakowań zbiorczych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od Umowy, chyba że ze względu na specyfikę określonych Produktów w informacji na Stronach Sklepu wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
8.    W przypadku złożenia oświadczenia o zwrocie Produktu, zwrotowi powinny podlegać także dołączone dokumenty i opakowanie (w tym elementy ochronne), chyba że ich zachowanie w nienaruszonym stanie nie było możliwe ze względu na potrzebę sprawdzenia Produktu.
9.    Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Produktu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania Produktu albo do czasu, gdy Konsument dostarczy dowód odesłania Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności jak Konsument. Przesyłka zwrotna następuje na ryzyko Konsumenta, w związku z czym rekomendowane jest ubezpieczenie przesyłki. Uszkodzenia Produktu mogą spowodować odmowę przyjęcia zwrotu Produktu.
10.    Jeżeli Konsument wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.
11.    Konsument jest odpowiedzialny za obniżenie wartości Produktów wyniku używania ich poza zakres niezbędny do sprawdzenia ich charakteru, cech i funkcjonalności.
12.    Formularz zwrotu jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Konsument może także skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
13.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez akceptacją zamówienia przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
14.    W razie odesłania przez Klienta Produktu pomimo braku prawa do odstąpienia od umowy, a także w przypadku odesłania Produktu niepełnowartościowego (zużytego ponad zakres niezbędny do sprawdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności) Sprzedawca ma prawo do odmowy zwrotu ceny Produktu. W takim wypadku Sprzedawca ponownie odeśle Produkt Konsumentowi, jeżeli otrzyma od Konsumenta kwotę pokrywającą koszty wysyłki. W razie nieodebrania przez Klienta takiego Produktu (lub niepokrycia kosztów odesłania Produktu ponownie do Konsumenta) w terminie 30 dni od otrzymania stosownego, dodatkowego wezwania (w formie email) od Sprzedawcy, Produkt taki będzie traktowany jako porzucony, co uprawniać będzie Sprzedawcę do jego utylizacji lub ponownego wprowadzenia do obrotu, bez roszczeń Klienta z tego tytułu.


V.    SKARGI, ROSZCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad.
2.    Jeżeli to możliwe, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki z Produktem w obecności kuriera. Zaniechanie w tym zakresie może utrudnić rozpatrzenie reklamacji Klienta. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki, Klient może żądać przygotowania protokołu szkody lub odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku, Klient powinien bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
3.    Reklamacje związane z wadami Produktu, objęte gwarancją lub rękojmią mogą być składane na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez email na adres sklep@purella.pl Klient może również skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu. Na żądanie Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy.
4.    Klient zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w formie email lub pisemnie, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
5.    Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
6.    Sprzedawca informuje o możliwości użycia platformy ODR do rozpatrywania roszczeń. Link do platformy to: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.    W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.


VI.    POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (w tym Klientów) w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako” RODO”.
2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres dostawy, kontaktowy adres email, dane konta na portalu Facebook (opcjonalnie), numer telefonu, informacje o zamówionych Produktach, parametry zamówienia (data, forma płatności i dostawy, cena, korzystanie z Promocji). W przypadku wystawienia faktury przetwarzane są także: NIP oraz nazwa firmy. W przypadku płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy przetwarzane są także informacje o numerze konta bankowego Klienta lub numerze karty kredytowej.
3.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Klientem (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
4.    Dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia roszczeń związanych z zamówieniem (tj. nie dłużej niż przez 3 lata od dostarczenia Klientowi Produktu. W przypadku założenia konta, historia zamówień będzie przechowywana przez okres funkcjonowania konta, nie krócej jednak niż przez 3 lata od daty określonej dostawy.
5.    Dane osobowe w związku ze złożeniem reklamacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego ze złożonej reklamacji (podstawa prawna - artykuł 6 ust. 1 lit f) RODO).
6.    W zakresie, w jakim dane osobowe związane z zamówieniem nie będą potrzebne do rozpatrzenia reklamacji i roszczeń a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisu prawa (obowiązki podatkowe Sprzedawcy – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit c RODO) takie dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni. Jednakże dane zawarte na koncie Klienta (w tym historia zamówień) są przetwarzane bezterminowo, tj. do czasu usunięcia Konta przez Klienta lub Sprzedawcę (w przypadkach wskazanych w treści Regulaminu) lub w przypadku podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zakończeniu działalności Sklepu.
7.    Sklep daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez infolinię oraz formularz kontaktowy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji o Produktach (rozmowy poprzez infolinię nie są nagrywane).
8.    Formularz kontaktowy daje możliwość kontaktu ze Sprzedawcą na wybrany przez Użytkownika temat. Skorzystanie z formularza wymaga podania adresu email (obligatoryjnie) oraz imienia i numeru telefonu (opcjonalnie). Sprzedawca przetwarzać może także inne dane, które Użytkownik samodzielnie wpisze w formularzu. Dane podane w formularzu zostaną usunięte w terminie 30 dni od załatwienia sprawy wskazanej przez Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji - poprzez wysłanie stosownej wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami (artykuł 6 ust. 1 lit f RODO).
9.    Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe dłużej niż to wynika z powyższych postanowień, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub decyzja właściwego organu władzy publicznej.
10.    Sprzedawca niniejszym informuje, że dane osobowe będą przekazane firmie kurierskiej realizującej zamówienie a także do podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy usługi IT (hosting, CRM), usługi księgowe, usługi logistyczne związane z przygotowaniem wysyłki Produktów. Ponadto dane transakcyjne, w tym dane osobowe, są przekazywane na rzecz operatorów płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
11.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak spowodować niemożnością zawarcia i wykonania umowy poprzez Sklep.
12.    Klient ma prawo do:
    otrzymania informacji o przetwarzaniu danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych I możliwych odbiorcach danych,
    dokonania korekty wadliwych lub niekompletnych danych,
    żądania usunięcia danych – poprzez złożenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki prawne takiego żądania,
    żądania przeniesienia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie do wybranego podmiotu trzeciego.
13.    Wszelkie skargi, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być przesłane na adres: sklep@purella.pl
14.    W razie stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Sprzedawca może usunąć Konto Klienta jak również ograniczyć Klientowi możliwość składania kolejnych zamówień w Sklepie w przypadku:
a.     naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
b.    podania na koncie lub w trakcie składania zamówienia danych: nieprawdziwych, nieaktualnych, nienależących do Klienta,
c.    narażenia Sprzedawcy na poniesienie kosztów – w przypadku braku odbioru przesyłki (wysyłka z płatnością za pobraniem) lub w przypadku, gdy płatność za zamówienie zostanie wycofana przez Klienta, bank lub organizację płatniczą obsługująca płatność za zamówienie.
2.    Konto może zostać usunięte także w razie braku aktywności na Koncie przez nieprzerwany okres 36 miesięcy, a także w przypadku podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Sklepu. O powyższych okolicznościach Klient zostanie poinformowany w  formie email z min 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.    Zabronione jest przesyłanie przez użytkowników Sklepu treści sprzecznych z prawem za pośrednictwem Sklepu.
4.    Prawa do wszelkich materiałów dostępnych na stronach Sklepu (np. zdjęć, grafik, opisów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawa i nie są przenoszone na Użytkownika Sklepu. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.
5.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności polska ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Powyższe postanowienie nie wyłącza prawa Klienta do wykonywania praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa państw członkowskich Unii Europejskiej.
6.    Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności pod kątem prawa konsumenckiego, Sprzedawca nie będzie stosował takiego postanowienia. Nieważne postanowienie będzie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.
7.    Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku Klientów nie będących Konsumentami, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
8.    Z dniem 1 czerwca 2020 r. wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej):
a.    nie stosuje się postanowień pkt VII ust. 7 Regulaminu,
b.    stosuje się postanowienia pkt IV Regulaminu.
9.    Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Jeżeli będzie to możliwe, zmiany zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 14 dni.


Formularz odstąpienia od Umowy

Do: …………………………..
    Adres: ………………………..., Polska,
Email ……………………..

–Ja/My (1) niniejszym informuję/informujemy (1) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(1):),    ………………………………………...…………………..

Data zamówienia/ (1) Data odbioru (1):    ……………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta:    ………………………………………...………………….

Adres Konsumenta:    …………………………………………...……………….

Podpis Konsumenta (jeżeli formularz ma formę papierową):    ……………………………………………...…………….

Data

(1)    Niepotrzebne skreślić    ……………………………………………………………


Pobierz regulamin w formacie PDF